مونو اتانول آمین

نمایش یک نتیجه

  • مونو اتانول آمین (MEA)

    مونو اتانول آمین (MEA)

    مونو اتانول آمین یا هیدروکسی اتیل آمین، کولامین، اولامین، متیل الکل، آمینو اتانول، متا آمینو اتیل الکل و …